Baza danych instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego sporządzona przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego

 

Placówki udzielające tymczasowego schronienia - województwo podkarpackie

 

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej

 

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie podkarpackim

 

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie podkarpackim

 

Informator PCPR w Krośnie o podmiotach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy oraz stosującym przemoc w rodzinie na 2023 rok

 

Informator o rodzajach nieodpłatnego wsparcia w zakresie możliwości i form uzyskania między innymi pomocy: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej dla osób z powiatu krośnieńskiego doznających przemocy w rodzinie