Kryzys rozumiany jako szczególnie trudny, obciążający człowieka moment w życiu, często jest wynikiem długotrwałej niekorzystnej sytuacji życiowej, ale może być także wynikiem jakiegoś nagłego, niespodziewanego zdarzenia. Zawsze jednak kryzys w życiu człowieka lub rodziny utożsamiamy z poważnym problemem czy sytuacją zagrożenia. Często towarzyszy mu stres, poczucie bezradności, osamotnienia, utraty kontroli. Człowiek znajdujący się w kryzysie niekiedy z trudem dokonuje właściwej oceny sytuacji, dlatego też może podejmować błędne decyzje lub całkowicie wycofać się z działania. Wszystko to w niekorzystny sposób wpływa na sytuację życiową człowieka i jego rodziny.

Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych działań. Działania realizowane w ramach interwencji kryzysowej oparte są na zasobach osoby lub rodziny znajdującej się w kryzysie. Zasoby człowieka czy rodziny to zbiór wszystkich dostępnych możliwości wsparcia (wśród najbliższych, przyjaciół, społeczności lokalnej, instytucji), posiadanej wiedzy i umiejętności, cech osobowości, dostępnego zaplecza materialno - bytowego.

Celem działań interwencyjnych jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysu, rozwiązaniu problemu, odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy i schronienia osobom oraz rodzinom znajdującym się kryzysowej sytuacji. Szczególnie na pomoc mogą liczyć osoby dotknięte przemocą domową lub będące ofiarą handlu ludźmi.

Osobom przebywającym w OIK lub pozostającym w kontakcie z PCPR udzielana jest pomoc:

  • psychologiczna,
  • pedagogiczna,
  • socjalna
  • prawna.