Uchwała Nr 259/05

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 6 maj 2005 roku

 

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalonego Uchwałą Nr 150/2001 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 marca 2001 roku, zmienionego Uchwałą Nr 248/2002 z dnia 13 marca 2002r. oraz Uchwałą Nr 236/05 z dnia 25 stycznia 2005r.

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr IV/24/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

 

uchwala się co następuje:

 1

 Ustala się tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Pobierz: Zmiana regulaminu, Uchwała nr 601/2014 str 1, str 2, str 3