W PCPR w Krośnie  funkcjonuje zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w skład którego wchodzą pracownicy PCPR w Krośnie: psycholog, pedagog, pracownicy socjalni. W razie potrzeby w skład zespołu włączani są przedstawiciele różnych służb i instytucji z terenów gmin powiatu, którzy realizując pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej, w zakresie interwencji kryzysowej (np. ofiar przemocy w rodzinie), udzielają dostosowanych do potrzeb różnorodnych form wsparcia. W PCPR w Krośnie dostępna jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, socjalne oraz prawne. W uzasadnionych przypadkach udzielane jest schronienie w OIK w Iwoniczu, gdzie są miejsca hostelowe dla osób potrzebujących wsparcia, na okres do 3 miesięcy. Ośrodek w Iwoniczu składa się z części hostelowej (mieszkanie 3 pokoje, kuchnia wc i łazienka).

Pomoc jest skierowana do osób i rodzin z terenu powiatu krośnieńskiego, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oraz dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.