W dniu 19.04.2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 11 rodziców zastępczych z powiatu krośnieńskiego chcących wzbogacić wiedzę oraz warsztat pracy jaki wykorzystują w codziennym życiu.

W czasie, kiedy rodziny zastępcze będą zdobywać wiedzę, wymieniać wzajemnie doświadczenia i nabywać nowe umiejętności wychowawcze, podopieczni tych rodzin skorzystają z bogatej oferty zajęć animacyjnych.

Szczegółowy harmonogram, udzielania wsparcia na 2024 rok: