Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu. Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W strukturach PCPR w Krośnie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej. PCPR sprawuje także nadzór nad dwoma domami pomocy społecznej, dwoma środowiskowymi domami samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej. Wypełnianie wymienionych zadań jest obowiązkiem poszczególnych zespołów działających w PCPR w Krośnie.

PCPR w Krośnie realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zwany dalej Organizatorem). W tym celu działa Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej. Do jego zadań należy kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia pomoc i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia, rodziny pomocowe czy pomoc wolontariuszy. Organizator współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi. Ważnym zadaniem jest też prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych i dzieci oraz zapewnianie im pomocy prawnej. Organizator przekazuje także do ośrodków adopcyjnych informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych. Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz powiatowym programem rozwoju pieczy zastępczej w powiecie krośnieńskim opracowywanym na okresy 3-letnie.

System pieczy zastępczej obejmuje też szeroki dział świadczeń instytucjonalnych i rodzinnych form opieki zastępczej. Zadania te w PCPR w Krośnie realizuje Zespół ds. świadczeń pieczy zastępczej. Działania zespołu to:

wszczynanie z urzędu lub na wniosek oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w szczególności w sprawach: świadczeń dla rodzin zastępczych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczeń dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz placówki określone w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ustalenia odpłatności dla rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń, odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto zespół zajmuje się przygotowywaniem decyzji administracyjnych w związku z prowadzonymi postępowaniami, przygotowywaniem umów o zwolnieniu dłużników solidarnych z długu, występowaniem do sądu z wnioskami o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, przygotowywaniem list wypłat przyznanych świadczeń dla Działu Finansowo- Księgowego, udzielaniem informacji i wyjaśnień związanych z realizacją świadczeń oraz toczącymi się postępowaniami administracyjnymi, przygotowywaniem dokumentów sprawozdawczych związanych z realizowanymi zadaniami, wydawaniem zaświadczeń, prowadzeniem niezbędnych rejestrów, sporządzaniem planów finansowych dla potrzeb Działu Finansowo-Księgowego.

Działalność PCPR obejmuje także rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. Jej celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym. To zadanie realizuje Zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Realizowane jest to przez:

 • wyrabianie zaradności, aktywności i samodzielności osoby niepełnosprawnej,
 • likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
 • kształtowanie w społeczeństwie postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania ze środków PFRON. Środki te przeznaczane są na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego,
 • sport, kulturę, turystykę i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • program Wyrównywania różnic między regionami,
 • program Aktywny Samorząd, który obejmuje dwa moduły podstawowe, w których wyszczególnione są obszary zgodne ze wskazanymi wcześniej formami finansowania ze środków PFRON.

PCPR w Krośnie organizuje i prowadzi również działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej. Powierzone jest to Zespołowi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego zadania obejmują m.in.: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;  rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach, i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jak również wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Opracowuje i realizuje programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W razie potrzeby zespół umieszcza osobę/rodzinę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Pomoc społeczna rozumiana jako szereg zabiegów pomocowych skierowanych do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub będących w kryzysie jest jednym z głównych obszarów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Różnorodnymi formami pomocy i wsparcia obejmowani są szczególnie ci, którzy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z trudnościami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w ramach prowadzonej działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym także realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, organizuje pomoc i wsparcie poprzez:

 • udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach, które im przysługują,
 • specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i rodzinne, dostępne nieodpłatnie w siedzibie PCPR,
 • prowadzenie spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szeroko rozumianej interwencji kryzysowej (w tym też z procedurą „Niebieskiej Karty”),
 • prowadzenie i nadzór nad domami pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w DPS osób wymagających takiej pomocy,
 • prowadzenie i nadzór nad ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. Środowiskowymi Domami Samopomocy w Potoku i Rymanowie oraz umieszczanie w ŚDS osób z właściwym wskazaniem,
 • udzielanie cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, dostosowanej do bieżących potrzeb pomocy.

Te zadania w PCPR realizuje Zespół ds. polityki społecznej i ośrodków wsparcia. Ważnym zadaniem realizowanym przez PCPR jest działalność związana ze szkoleniem i doskonaleniem umiejętności zawodowych kadry pomocy społecznej z terenu powiatu krośnieńskiego. W obrębie tego zadania realizowane jest także doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W swych działaniach PCPR w Krośnie inicjuje aktywność społeczności lokalnych, tworzy pomost pomiędzy różnymi, do niedawna zupełnie odrębnie działającymi, instytucjami, wytwarza przestrzeń do budowania wyspecjalizowanych sieci pomocowych w powiecie, buduje platformę współpracy i interdyscyplinarnego podejścia do diagnozy ludzkich potrzeb oraz sposobów ich realizacji. Duży nacisk kładzie na dialog osób, instytucji i organizacji. Poprzez cykliczną organizację spotkań z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej czy asystentami rodzin kształtuje obszar współpracy różnych podmiotów działających w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej.