Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także poprzez udział w  innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O wysokości dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego decyduje stopień niepełnosprawności, przy czym dzieci traktuje się jako osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Na wyraźne zalecenie lekarza może zostać przyznane dofinansowanie dla niezbędnego opiekuna na turnusie. Osoba niepełnosprawna bądź jej opiekun, same decydują o wyborze organizatora, termin i miejsce turnusu, przy czym ośrodek do którego pojedzie osoba niepełnosprawna musi rehabilitować rodzaj schorzenia tej osoby.