Zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/111/08 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dn. 30.01.2008 roku.

 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.),

5) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.),

6) innych przepisów prawa,

7) niniejszego Statutu.

2

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Krośnieńskiego.
  2. Siedziba Centrum mieści się w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1.
  3. Centrum działa na terenie obejmującym obszar Powiatu Krośnieńskiego.

 3

Centrum realizuje zadania własne Powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, określone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 4

W celu realizacji zadań, Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 5

  1. Centrum kieruje Dyrektor.
  2. Dyrektora Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu.
  3. Szczegółową organizacją Centrum określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 6

  1. Centrum prowadzi gospodarką finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
  2. Dyrektor Centrum określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych.

 7

Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym do jego ustalenia.

 

Pobierz - zmiana statutu PCPR w Krośnie, Uchwała nr XV/100/2012