Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu we współpracy z Zakładem Karnym w Jaśle realizuje Projekt „Wolontariat w DPS” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

 

Od 10 lat DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu współpracuje z Zakładem Karnym w Jaśle. Współpraca ta polega na wolontaryjnym wykonywaniu przez skazanych prac remontowych i gospodarczych w dps oraz pełnieniu przez nich roli opiekuna i partnera niepełnosprawnych mieszkańców placówki. Zwieńczeniem tej współpracy jest Projekt „Wolontariat w DPS” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,  realizowany od 01.02.2017 do 31 grudnia 2017 r.

Projekty realizowane w ramach Programu FIO umożliwiają m. in. angażowanie się obywateli w różnorodne działania na rzecz innych oraz łączenie aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Projekt  „Wolontariat w DPS” ma na celu aktywizację społeczną grupy skazanych, którzy zostali wyłonieni w ramach rekrutacji. 8 uczestników Projektu przez 5 dni w tygodniu przyjeżdża do  DPS, gdzie pracują jako wolontariusze w opiece nad mieszkańcami DPS.

W DPS Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu mieszka 107 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn i kobiet. Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne swoich podopiecznych. Priorytetem jest, aby w tym miejscu mieszkańcy czuli się bezpiecznie i dobrze jak we własnym domu, aby warunki, atmosfera oraz szeroka oferta terapeutyczno- rehabilitacyjna sprzyjała dobremu samopoczuciu oraz zapewniała możliwie jak największą niezależność oraz wszechstronny rozwój podopiecznych. Aby to było możliwe, konieczne jest zatrudnianie wielu profesjonalistów, którzy sprawią, że wsparcie  będzie jak najbardziej zindywidualizowane i tutaj rola wolontariuszy jest niezastąpiona bowiem tego typu placówki borykają się z dużymi ograniczeniami finansowymi.  Dofinansowanie ze środków FIO to ogromne wsparcie dla rozwoju wolontariatu, który dzięki temu może być realizowany systematycznie i bardziej profesjonalnie. Uzyskane w ramach realizacji Projektu środki umożliwiają codzienny transport skazanych  z Zakładu Karnego w Jaśle do Iwonicza, ponadto pozwoliły przeszkolić wolontariuszy z obszaru bhp oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Możliwe także było zatrudnienie opiekuna wolontariuszy, co ułatwia nadzór nad realizacją ich zadań oraz sprawne i konstruktywne przepracowywanie bieżących problemów.

       Praca skazanych polega na pomocy mieszkańcom placówki w codziennych czynnościach życiowych, aktywizacji, usamodzielnianiu i rehabilitacji. Ale to także towarzyszenie im w ich radościach i smutkach,  to często zmniejszanie ich poczucia samotności i pustki czy dawanie wzorców właściwych postaw i zachowań. Entuzjazm i radość niepełnosprawnych podopiecznych dps, z jakimi każdego dnia witają wolontariuszy są bezdyskusyjnym potwierdzeniem roli, jaką w ich codzienności odgrywają skazani. Bardzo cenne są także oceny personelu Domu, który dzięki pracy skazanych otrzymuje duże wsparcie w codziennych obowiązkach.

Ale korzyści z tego czerpią także sami skazani, co również jest zamierzeniem Projektu. Kontakt i praca z osobami niepełnosprawnymi skłania ich do refleksji, zmiany postaw i przewartościowania własnego życia. Ponadto wolontariusze nabywają nowe kompetencje społeczne oraz doświadczenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które może się okazać bardzo przydatne przy poszukiwaniu pracy po zakończeniu kary.

     Projekt „Wolontariat w DPS” przewiduje udział wolontariuszy we wszystkich formach pracy organizowanych w DPS, w tym także wycieczkach, wyjazdach, piknikach. Dzięki wsparciu Programu FIO możliwy był wspólny wyjazd wolontariuszy z podopiecznymi do Bolestraszyc i Krasiczyna. Ponadto uczestniczyli oni w wycieczkach do Iwonicza Zdroju, Krynicy Zdroju, spacerach po okolicy a także w organizacji i przebiegu licznych imprez integracyjnych i kulturalnych w DPS. Jest to zarazem świetna forma sprawdzianu dla skazanych z ich opiekuńczości, wrażliwości, umiejętności dbania o innych, znajomości problemów podopiecznych i radzenia sobie z nimi ale także z umiejętności współpracy i współdziałania z innymi czy poradzenia sobie z konkretnymi zadaniami organizacyjnymi. I egzamin ten wolontariusze zdają bardzo dobrze.

     Niezwykle cenne są doświadczenia wspólnego czasu skazanych i niepełnosprawnych mieszkańców placówki. Skazani doskonale odnajdują się w roli opiekunów i towarzyszy podopiecznych iwonickiego Domu. Empatia, serdeczność i zapał, z jakim realizują codzienne zadania wskazuje na zasadność podejmowania tego typu inicjatyw.