Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są następujące osoby:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wniosek gminy/powiatu na środki finansowe z Programu należy przesłać do Wojewody Podkarpackiego w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

W Powiecie Krośnieńskim do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 planują przystąpić następujące gminy: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać w Urzędach Gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Treść programu wraz z załącznikami znajduje się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023