Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w 2022 program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program w Module I i II będzie realizowany na terenie jednostek samorządu terytorialnego, dotkniętych w 2022 roku skutkami działania żywiołu. Formy pomocy, które będą realizowane to:

  1. Moduł I - jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną;
  2. Moduł II - jednorazowe świadczenie stanowiące rekompensatę poniesionych strat, przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy:
  1. sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych,
  2. sprzętów/urządzeń posiadanych w ramach zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu - o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II programu mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2022 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/dokumenty-programowe/tytul-domyslny-105340/kierunki-dzialan-dla-modulow-I-i-II-oddzialywanie-zywiolow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2022-roku-modul-I-i-modul-II/

W przypadku potrzeby uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem PCPR Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pod nr tel. 13 43 75 732 lub 13 43 75 818.