Informujemy, iż w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku można składać wnioski na środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje w sprawie Programu można uzyskać w Urzędach Gmin.

Treści programu wraz z załącznikami znajdują się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021.

Powiat Krośnieński poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje zadanie w zakresie opieki wytchnieniowej w obszarze 3 - poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego).

PCPR w Krośnie realizuje to zadanie w ramach środków na bieżącą działalność.

Zachęcamy do korzystania z w/w usług.