INFORMACJA – AKTYWNY SAMORZĄD

WAŻNE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że termin przyjmowania wniosków w Module I został skrócony i upływa w dniu 30 sierpnia 2014 r.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku.

Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Przyjmowanie wniosków do programu Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, następuje w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych dla 23 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie ofertowe

druk oferty

OGŁOSZENIE

O wyborze oferty na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 20 osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Krośnieńskim”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 20 osób niepełnosprawnych do realizacji wybrana została oferta przedłożona przez Panią Dagmarę Szajna.

Cena brutto za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wyniesie 2 300,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów psychologicznych do dnia 21 maja 2014 r.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły. Zapraszamy